Politica de confidentialitate

Nota de informare privind protectia datelor personale 


Incepand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora (Regulamentul General privind Protectia Datelor - RGPD/GDPR). Mai multe informatii despre GDPR.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Incepand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora (Regulamentul General privind Protectia Datelor - RGPD).

 DEFINITII:

DATE CU CARACTER PESONAL - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoană vizată”).
PERSOANĂ IDENTIFICABILA - acea persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
OPERATOR - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
IMPUTERNICIT - o persoană fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului.
PRELUCRARE DE DATE - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod.
 
Societatea GEOTER PROIECT S.R.L. cu sediul in Pitesti, str. Doaga, nr. 6, judetul Arges, inregistrata la Registrul Comertului Arges sub nr. J03/2278/1994, avand CUI RO 6748133, tel: 0248221093, Fax: 0248216337 prelucreaza date cu caracter personal atat in calitate de operator cat si in calitate de imputernicit.
 
SCOPUL in care GEOTER PROIECT prelucreaza date cu caracter personal este: angajare, desfasurare activitate de cadastru si publicitate imobiliara; realizarea documentatiilor tehnice ale cadastrului general; deschiderea cartilor funciare ca urmare a identificarii destinatarilor de imobile si intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.
Societatea prelucreaza (colecteaza, înregistreaza, organizeaza, structureaza, stocheaza, divulga prin transmitere, disemineaza) datele dumneavoastra cu caracter personal (numele si prenumele; numele si prenumele membrilor de familie; sexul; data si locul nasterii; cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila; telefon/fax; adresa (domiciliu/resedinta); codul numeric personal; seria si numarul actului de identitate/pasaportului) numai in scopurile mai sus mentionate si sunt communicate/transferate urmatorilor destinatari:
 • personalul angajat; reprezentantii legali ai persoanelor juridice, parteneri contractuali; alte companii din acelasi grup cu operatorul; autoritati publice centrale/locale; furnizorii de servicii si bunuri; organizatii profesionale; asociatii si fundatii.

 
LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (TEMEI):
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;

 6. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.

Societatea GEOTER PROIECT S.R.L prelucreaza date cu caracter personal in temeiul legal: legislatia muncii, legislatia fiscala, Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat si completat, Regulamentul general privind protecţia datelor (UE) 2016/679.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract.
 
DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:
Va informam ca, in limitele si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679, drepturile dumneavoastra, in calitate de persoane vizate sunt urmatoarele:
dreptul de acces – se refera la dreptul de a obtine o confirmare din partea societatii GEOTER PROIECT S.R.L. ca se prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate;
dreptul la opozitie – se refera la faptul ca aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand nu are in vedere un interes legitim al societatii GEOTER PROIECT S.R.L.; Nu se poate da curs opoziției, dacă există impuneri legale sau contractuale;
dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea societatii GEOTER PROIECT S.R.L.;
dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat”- se refera la dreptul de a solicita sa fie sterse datele dumneavoastra cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; este retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrarte cu nerespectarea legii; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ale societatii GEOTER PROIECT S.R.L.;
dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care sa permita verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, cerand in schimb restrictionarea; in cazul in care societatii GEOTER PROIECT S.R.L. nu ii mai sunt necesare datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru realizarea sau constatarea unui drept in instanta; in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale societatii GEOTER PROIECT S.R.L. prevaleaza asupra celor ce va apartin dumneavoastra;
dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul dumneavoastra de a primi de la GEOTER PROIECT S.R.L. datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic (acest drept se aplica daca datele cu caracter personal au fost transmise in baza consimtamantului dumneavoastra conform art. 6 alin. (1) si lit. a) si art. 9 alin. (2) lit.a) din Regulament sau a executarii sau in vederea incheierii unui contract conform art 6 alin.(1) lit. b) din Regulament).
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre GEOTER PROIECT S.R.L. cu sediul in Pitesti, str. Doaga nr.6, judetul Arges sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Dacă sesizati ca anumite date cu caracter personal care va apartin, sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
In cazul in care Societatea GEOTER PROIECT S.R.L. proceseaza datele cu character personal pe baza consimtamantului acordat, aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul in orice moment. Aceasta retragere nu afecteaza legalitatea prelucrarii bazata pe consimtamantul acordat anterior.
Va informam ca aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in cazul in care se considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca Regulamentul.
 
Societatea GEOTER PROIECT respecta urmatoarele PRINCIPII de prelucarea a datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul european:
1. Legalitate, echitate si transparenta – un principiu esential, strans asociat cu drepturile fundamentale ale omului. Datele cu caracter personal trebuie sa fie prelucrate „in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata”;
2. Limitari legate de scop – datele personale trebuie sa fie colectate in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarile ulterioare nu trebuie sa se abată de la aceste scopuri. Prelucrarea ulterioară in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifică/ istorica ori în scopuri statistice nu se considera incompatibila de la scopurile initiale;
3. Minimizarea/Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale trebuie foarte bine analizata inainte de obtinerea efectiva a datelor, care trebuie sa fie cele mai adecvate, relevante si strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;
4. Exactitatea informatiilor – datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte, si, in cazul în care este necesar, trebuie sa fie actualizate; operatorii trebuie să ia toate masurile pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
5. Limitarea stocarii – datele trebuie pastrate fix atat timp cat sunt necesare pentru prelucrarea asumata. Perioadele mai lungi de stocare sunt exceptii asociate cu activitati de prelucrare in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, conform art. 89, alin.1 din GDPR, sub rezerva punerii în aplicare a masurilor tehnice si organizatorice adecvate prevazute de GDPR in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate; Stocarea datelor trebuie sa fie limitata, nu nedeterminata
6. Integritate si confidentialitate  prelucrarea datelor personale trebuie facuta in cele mai adecvate conditii de siguranta, care sa includa „protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.
Nerespectarea acestui principiu expune direct la brese de securitate si confidentialitate si, implicit, la penalitatile extrem de severe prevazute de GDPR;
7. Responsabilitate – Operatorul este responsabil de respectarea principiilor GDPR şi de a demonstra aceasta respectare. GDPR impune nu numai respectarea principiilor GDPR – de exemplu, prin documentarea deciziilor luate cu privire la o activitate de procesare, ci și să se demonstreze oricând aceasta respectare (responsabilitate).
 
DREPTURI ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE ÎN CAZ DE CONTROL
-de a intra în sediul societăţii
-de a solicita informaţii / documente:
   • contracte încheiate cu clienţi şi furnizori

   • politici interne privind prelucrarea şi securitatea datelor

   • plan de pază şi protecţie (monitorizare video)

   • notificări depuse

-de a accesa sistemele electronice ale societăţii pentru a verifica respectarea cerinţelor de securitate
-de a solicita clarificări de la salariaţii societăţii
-de a cere expertize tehnice
 
Responsabilul cu protectia datelor al societatii GEOTER PROIECT S.R.L. este dna Ionescu Claudia Luigia si poate fi contactata direct la sediul societatii, prin posta la adresa: GEOTER PROIECT S.R.L., str. Doaga nr.6, Pitesti, judetul Arges, sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prin citirea acestui document, persoanele vizate au luat cunostinta si inteleg faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre GEOTER PROIECT S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de societate şi/sau indeplinirea atributiilor legale si/sau a obligaţiilor legale/contractuale si totodata, au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile.

Ce informatii colectam
Acest site poate colecta informatii cum ar fi:
 • nume si functie
 • date de contact, inclusiv adresa de email
 • informatii demografice - cod postal, adresa etc
 • alte informatii relevante pentru contact
La ce utilizam aceste informatii
Datele pe care le inregistrati sunt utilizate pentru imbunatatirea serviciilor si comunicarii, precum si trimiterea de oferte de interes.

Va putem contacta prin email, telefon sau posta, utilizand informaiile pe care le furnizati.

Utilizarea de cookies
Prin acceptarea utilizarii de cookies, acestea sunt stocare pe calculatorul Dvs., strict pentru a imbunatati experienta de utilizare a siteului. Folosim cookies pentru a identifica paginile accesate, analiza traficului si imbunatatirea serviciilor, analize statistice.

 


Localizare

Contactati-ne

© 2024 Geoter Proiect. Toate drepturile rezervate.